جستجوی

مدخل

تعداد799مدخل یافت شد

کاخک

شهری در گناباد در استان خراسان

کار

فعالیتی که فرد در ازای انجام آن مزدی دریافت می کند. ارزش کار در قرآن و فقه اسلامی

کار/ کار عمل

از انواع قالبها و شیوه های اجرای موسیقی سنتی

کارابوک

شهری در ناحیه غربی دریای سیاه و استانی به مرکزیت این شهر در ترکیه

کارا دو وو، برنار

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه فرهنگ اسلامی بویژه فلسفه و ترجمه های دوره اسلامی (قرن13و14)

کارای، رفیق خالد

مقاله نویس، فکاهی نویس و داستان نویس ترک (قرن13و14)

کاربندی

یکی از تزیینات بسیار کهن و زیبای معماری سنتی ایرانی

کارتاژ --> قرطاجنه (1)

کارتوخا --> غَرناطه

کارتوِلی، زبانها --> گرجستان، مسلمانان

کارته

ناحیه ای در مالی

کارتینی، رادِن آجنگ

از پیشگامان آموزش و رهایی زنان در اندونزی (قرن13)

کارزین

ناحیه‌ای تاریخی در استان فارس

کارکیا --> کیاییان

کارگاه نمایش

نام گروه نمایشی پیشرو در دهه 1350 شمسی، از مهمترین و تاثیرگذارترین مراکز تئاتری ایران