جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

کاخک

شهری در گناباد در استان خراسان

کار

فعالیتی که فرد در ازای انجام آن مزدی دریافت می کند. ارزش کار در قرآن و فقه اسلامی

کار/ کار عمل

از انواع قالبها و شیوه های اجرای موسیقی سنتی

کارا دو وو، برنار

خاورشناس فرانسوی، محقق در زمینه فرهنگ اسلامی بویژه فلسفه و ترجمه های دوره اسلامی (قرن13و14)

کارابوک

شهری در ناحیه غربی دریای سیاه و استانی به مرکزیت این شهر در ترکیه

کارای، رفیق خالد

مقاله نویس، فکاهی نویس و داستان نویس ترک (قرن13و14)

کاربندی

یکی از تزیینات بسیار کهن و زیبای معماری سنتی ایرانی

کارتاژ --> قرطاجنه (1)

کارته

ناحیه ای در مالی

کارتوخا --> غَرناطه

کارتوِلی، زبانها --> گرجستان، مسلمانان

کارتینی، رادِن آجنگ

از پیشگامان آموزش و رهایی زنان در اندونزی (قرن13)

کارزین

ناحیه‌ای تاریخی در استان فارس

کارکیا --> کیاییان

کارگاه نمایش

نام گروه نمایشی پیشرو در دهه 1350 شمسی، از مهمترین و تاثیرگذارترین مراکز تئاتری ایران