جستجوی

مدخل

تعداد799مدخل یافت شد

کاتب جوینی

مورخ و رئیس دیوان رسائل سلطان سنجر (قرن6)

کاتب چلبی --> حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله

کاتب رومی --> سیدی علی رئیس

کاتب واقدی

مورخ، فقیه و محدث بصری و از علمای عامه (قرن2و3)

کاتب هَزاره، فیض محمد

روحانی شیعه، تاریخ نگار و آزادیخواه افغانستان (قرن13و14)

کاتبی، شمس الدین محمد

شاعر ایرانی (قرن 9)

کاتبی ترشیزی --> کاتبی، شمس الدین محمد

کاتبی قزوینی --> دبیران کاتبی قزوینی، نجم الدین

کاتوزیان، ناصر

حقوقدان معاصر ایرانی

کاتهیاوار --> جوناگره

کاث

پایتخت قدیمی خوارزم

کاثرس --> قاصر

کاخ

به معنی "کوشک"، محل زندگی پادشاهان - در ایران - در سرزمینهای شرقی و مرکزی اسلامی - در مغرب

کاخت --> کاختیا

کاختیا

ناحیه کوهستانی در گرجستان که زمانی به ایران تعلق داشت.