جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

کاتب جوینی

مورخ و رئیس دیوان رسائل سلطان سنجر (قرن6)

کاتب چلبی --> حاجی خلیفه، مصطفی بن عبدالله

کاتب رومی --> سیدی علی رئیس

کاتب هَزاره، فیض محمد

روحانی شیعه، تاریخ نگار و آزادیخواه افغانستان (قرن13و14)

کاتب واقدی

مورخ، فقیه و محدث بصری و از علمای عامه (قرن2و3)

کاتبی ترشیزی --> کاتبی، شمس الدین محمد

کاتبی قزوینی --> دبیران کاتبی قزوینی، نجم الدین

کاتبی، شمس الدین محمد

شاعر ایرانی (قرن 9)

کاتهیاوار --> جوناگره

کاتوزیان، ناصر

حقوقدان معاصر ایرانی

کاث

پایتخت قدیمی خوارزم

کاثرس --> قاصر

کاخ

به معنی "کوشک"، محل زندگی پادشاهان - در ایران - در سرزمینهای شرقی و مرکزی اسلامی - در مغرب

کاخت --> کاختیا

کاختیا

ناحیه کوهستانی در گرجستان که زمانی به ایران تعلق داشت.