جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

چراغ دهلی

لقب شیخ نصیرالدین محمود از برجسته ترین پیروان شیخ نظام الدین اولیاء (قرن8)

چراغ علی

اندیشمند و نویسنده مسلمان نوگرای هند (قرن13)

چراغانی

آراستن جاها، بویژه در گذرگاهها، در شهرها و روستاها با چراغهای رنگارنگ عمدتاً به نشانه جشن و سرور

چراغچی --> چراغ

چراغعلی خان زنگنه

از بزرگان طایفه زنگنه و از رجال دربار ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

چراغعلی خان نوایی

از رجال سیاسی و شاعر اوایل دوره قاجار (قرن13)

چراگاه

پهنه ای از زمین دارای گونه های گیاهان قابل چریدن که حیوانات گیاهخوار مستقیما از آنها تغذیه می کنند.

چرخ (1)

قرص یا قابی مستدیر با قدرت دوران حول مرکز که کاربرد بسیاری در وسایل نقلیه و ابزار گوناگون دارد. - واژه شناسی و کاربرد در ایران پیش از اسلام - تاریخچه و انواع چرخ در مکانیک دورهء اسلامی - چرخ در هنر، فرهنگ و تمدن اسلامی

چرخِ چاه --> چرخاب

چرخاب

وسیله‌ای برای آب کِشی از آب جاری یا چاهِ آب

چرخی، یعقوب

مؤلف و عارف طریقه نقشبندیه (قرن9)

چرس --> بنگ

چرکسیان --> ممالیک (2)

چرم

پوست حیوانات که با مواد شیمیایی و کارهای فیزیکی از حالت ابتدایی خارج شود و به صورت ثابت و فاسد نشدنی درآید. - احکام فقهی

چشتی، قطب الدین مودود

از مشایخ سلسله چشتیه (قرن6)