جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

چاه نخشب --> مقنع خراسانی

چاو

پول کاغذی که در دوره ایلخان گیخاتو خان به تقلید از چین در ایران رواج داشت.

چاودُر/ چودور

از گروههای قبیله ای عمده قوم ترکمن

چاولی

نام دو تن از سرداران، امیران و اتابکان دوره سلجوقی (قرن6): - جلال الدوله چاولی سقاووا - چاولی جاندار

چاووش

منصبی نظامی و اداری با وظایفی متنوع

چاووش خوانی

یکی از آیینهای استقبال و بدرقه، به ویژه خواندن اشعاری به آواز، به هنگام بدرقه و استقبال حاجیان و زائران عتبات و مشهد

چای

درختچه ای دارای برگهای همیشه سبز یا سفید شیری خوشبو و خوش طعم، که برگهای آن را خشک می کنند و درآب جوش می ریزند و می نوشند. - مباحث علمی - ابعاد فرهنگی و اجتماعی در جهان اسلام -ابعاد فرهنگی و اجتماعی در ایران

چایلاق توفیق

پیشاهنگ گردآوری فرهنگ مردم، زندگینامه نویس، طنز پرداز، روزنامه نگار و مورخ ترک (قرن13)

چپ/ چپ گرایی

اندیشه ای سیاسی اجتماعی که وضع موجود را نمی پسندد و در پی دگرگون کردن یا انهدام آن است. - در ایران - در جهان عرب - در ترکیه - در قفقاز - در آسیای مرکزی - در افغانستان - در شبه قاره - در جنوب شرقی آسیا - در افریقای مسلمان غیر عرب - در تاتارستان

چپق

ابزاری برای تدخین و کشیدن دود توتون

چپقچور --> بین گُول

چتر

ابزاری برای سایه افکندن و در امان ماندن از تابش مستقیم آفتاب که معمولاْ در مراسم و مواکب بر سر حاکمان نگاه داشته می شد و در برخی از سلسله های حکومتگر از نشانه های ویژه خلافت و سلطنت به شمار می آمد.

چچن

از جمهوریهای خود مختار فدراسیون روسیه در قفقاز شمالی - جغرافیایای طبیعی و اقتصادی و تقسیمات اداری - زبان و دین و تاریخ

چخورسعد --> ایروان

چراغ

وسیله تولید روشنایی و گرما - تاریخچه رواج، ساخت و استفاده از چراغ در جهان اسلام - چراغ در فرهنگ عامه ایران