جستجوی

مدخل

تعداد164مدخل یافت شد

چالدران

شهرستان و دشتی در استان آذربایجان غربی

چالدران، جنگ

نخستین جنگ دولتهای صفوی و ��ثمانی در920 در دشت چالدران

چال میدان --> تهران

چالَندَر --> جالندَر

چالوس

شهرستان، رود و شهری در استان مازندران

چام

جمعیتی با منشأ مالایی-پولینزی که قبل از میلاد مسیح در سواحل جنوبی شبه جزیره هندوچین استقرار یافتند.

چامپانیر (چانپانیر)

ویرانه های شهر قدیمی در بخش پنج محال ایالت بمبئی هند

چاندارلی --> چَندَرَلی

چاند بی بی سلطان

آخرین سلطان مستقل نظامشاهی (قرن11)

چانْغِری

شهری در شمال آناطولی مرکزی

چانگیری --> چانْغِری

چاو

پول کاغذی که در دوره ایلخان گیخاتو خان به تقلید از چین در ایران رواج داشت.

چاودُر/ چودور

از گروههای قبیله ای عمده قوم ترکمن

چاولی

نام دو تن از سرداران، امیران و اتابکان دوره سلجوقی (قرن6): - جلال الدوله چاولی سقاووا - چاولی جاندار

چاووش

منصبی نظامی و اداری با وظایفی متنوع