جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

چالانچولان

دهستان و شهری در شهرستان دورود در استان لرستان

چالدران

شهرستان و دشتی در استان آذربایجان غربی

چالدران، جنگ

نخستین جنگ دولتهای صفوی و ��ثمانی در920 در دشت چالدران

چالَندَر --> جالندَر

چالوس

شهرستان، رود و شهری در استان مازندران

چام

جمعیتی با منشأ مالایی-پولینزی که قبل از میلاد مسیح در سواحل جنوبی شبه جزیره هندوچین استقرار یافتند.

چامپانیر (چانپانیر)

ویرانه های شهر قدیمی در بخش پنج محال ایالت بمبئی هند

چاند بی بی سلطان

آخرین سلطان مستقل نظامشاهی (قرن11)

چاندارلی --> چَندَرَلی

چانْغِری

شهری در شمال آناطولی مرکزی

چانگیری --> چانْغِری

چاه

گودالی معمولأ استوانه ای شکل عمودی که توسط انسان یا طبیعت از سطح زمین به عمق آن احداث شده است. - در ایران - در ادبیات و فرهنگ عامیانه ایران - در جهان اسلام - احکام فقهی چاه

چاه بابل --> هاروت و ماروت

چاه بهار --> چابهار/ چاه بهار

چاه کوتاهی، شیخ حسین

ضابط دهستان چاکوتاه و از مبارزان معروف جنوب ایران با نیروهای انگلیسی، در جنگ جهانی اول (قرن13و14)