جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

چهلستون

عنوانی برای بناها یا بخشهایی از یک بنا در ایران، افغانستان، هند و آسیای مرکزی که دارای ستونهای بسیار باشد. - چهلستون اصفهان - چهلستون قزوین - چهلستون کابل

چوان- چو --> چین، مسلمانان

چوب چینی

گیاهی از خانواده سوسنیان با خواص دارویی

چوبان زاده، بَکرصدقی

پژوهشگر ادبیات، زبانشناس و شاعر تاتار (قرن14)

چوبک، صادق

نویسنده نامدار ایرانی (قرن14)

چوپان

کارگر حرفه ای در امور تغذیه، نگهداری و بهره برداری از فرآورده های دامهای اهلی کوچک که با شرایط معینی به استخدام صاحب یا صاحبان دامها در می آید.

چوپان اَتا --> سمرقند

چوپان اوغوللاری

از خاندانهای حکومتگر ترک تبار آناطولی (قرن7و8)

چوپانیان

سلسله ای از امرای مغول نژاد، از اخلاف امیرچوپان، که در آذربایجان و ارّان، قسمتهایی از آسیای صغیر و قسمتهایی از مرکز و جنوب ایران امارت داشتند (قرن8)

چورباجی

عنوانی در سپاه ینی چری

چورلی

شهرستان و شهری در استان تکیرداغ در مغرب ترکیه

چورلیلی علی پاشا

سلاح دار و صدر اعظم عثمانی (قرن12)

چورُم

استان و شهری در ترکیه

چوروخ

رودی در ترکیه در حوزه آبریز دریای سیاه

چوگان

چوگان بازی، از بازیهای کهن ایرانی