جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

پانچاشیلا

اصول پنجگانهء ایدئولوژی دولت و جامعه اندونزی

پاندوا --> پَنْدُوه

پانزده خرداد، قیام

نهضتی خودجوش و مردمی در تهران،‌ قم و برخی از شهرهای دیگر در اعتراض به دستگیری امام خمینی در 15 خرداد 1342

پانف/ پانوف

از مبارزان نهضت مشروطیت ایران (قرن14)

پانی پت

شهری در شمال هند

پانی پتی، ثناءالله

از علما و عرفای طریقهء مجددی نقشبندی در شبه قارهء هند (قرن13)

پانی پتی، عبدالملک بن عبدالغفور

مشهور به امان الله، از عارفان و شاعران شبه قارهء هند (قرن10)

پانی پتی، قلندرعلی

از استادان حکمت در هند (قرن13)

پاولا --> سکّه

پاوه

شهرستان و شهری در استان کرمانشاه

پای یِن- هو

رهبر مشهور شورشهای مسلمانان شمال غربی چین برضد حکومت چینگ منچو (قرن13)

پایتخت

مرکز حکومتی، سیاسی، اداری و اقتصادی کشور

پایزه

لوحه ای فلزی یا چوبی و بندرت از عاج و یشم در حکم نشان افتخار، ابلاغ مأموریت، معرفی نامه شغلی و امتیازات دیگر در دوره مغول

پاینده، ابوالقاسم

مترجم، نویسنده و روزنامه نگار ایرانی (قرن13و14)

پاینده، محمود

شاعر، مردم شناس، کارشناس فرهنگ گیلکی، و مورخ ایرانی (قرن14)