جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

پالاوانُن --> فیلیپین، مسلمانان

پالایشگاه نفت آبادان

نخستین واحد تصفیه نفت در ایران

پالرمو --> بَلَرْم

پالما --> مَیورقه

پالمبانگ

مرکز ایالت سوماترا سلاتان (سوماترای جنوبی) در اندونزی

پالمیرا --> تَدمُر

پالَن پور

در گذشته ایالتی امیرنشین با حکومت اسلامی در هند

پامنار

نام چند مسجد و محله در کنار مناره (گلدسته مسجد)

پامیر

منطقه و رشته کوههایی در جنوب شرقی آسیای مرکزی

پامیر، زبانها و گویشها

زبانها و گویشهای ایرانی در آسیای مرکزی

پان ایرانیست، حزب --> حزب (1)

پان ترکیسم

ایدئولوژی ملی گرا و جنبشی سیاسی- فرهنگی (قرن13)

پان تورانیسم --> پان ترکیسم

پان عربیسم

اندیشه و نهضتی فراگیر در جهان عرب، منادی وحدت اعراب

پانتای --> پَنثَی