جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

پارس، موزه

کهنترین موزهء ایران در فارس

پارسا، ابونصر --> پارسا، خواجه محمد

پارسا، خواجه محمد

عارف بخارایی (قرن8) - پارسائیه

پارسنگ --> فرسخ

پارسی باستان --> فارسی باستان، زبان

پارسیان

نام جامعه زردشتیان خارج از ایران بویژه هند

پارسیک، زبان و خط --> پهلوی، زبان و ادبیات

پارسیوان --> قندهار(1)

پارلمان --> مجلس

پارلمان مسلمانان بریتانیا

نهادی اسلامی وابسته به مسلمانان بریتانیا

پاره (واحد پول) --> آلتون

پاره --> پاروس

پاروس

یکی از جزایر سیکلاد دریای اژه نام ترکی جزیره مهم و مدوّر در دریای اژه

پاریاس

خراجی که در سده های میانه، در شبه جزیره ایبری، حکمرانی به حکمران دیگر می پرداخت، و آن به معنای به رسمیت شناختن تفوق وی بود.

پاریس، مسجد

(یا مسجد بزرگ پاریس)، اولین و مهمترین مسجد فرانسه و از مراکز مهم فعالیت جامعهء‌ مسلمانان پاریس