جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

پرچین کاری

روشی در منبّت کاری در معماری شبه قاره هند

پرده

در موسیقی

پرده (درعرفان) --> حجاب (2)

پرده خوانی

نوعی نمایش مذهبی ایرانی

پرده دار --> حاجب

پردیس -->

پرزیوان --> قندهار(1)

پرساوش --> بَرساوُش

پرسپولیس --> تخت جمشید

پرستار/ پرستاری

بیماردار/ مراقبت و مواظبت از فرد دیگر

پرسه --> ترحیم، مجلس

پرسیاوشان

سرخسی از خانوادهء بسفایجیان دارای بعضی خواص دارویی

پرشتنه

پایتخت و مرکز اداری منطقهء خودمختار کوسوو/ کوزوو در جمهوری صربستان

پرگامم /پرگاموس/ پرگامون --> برغمه

پرلاک --> اندونزی