جستجوی

مدخل

تعداد331مدخل یافت شد

وجود رابط و مستقل

اصطلاحی در فلسفه اسلامی

وجوه و نظائر

اصطلاح قرآنی، روایی و کلامی

وجه --> قرائت

وجه الله

اصطلاح قرآنی، روایی و کلامی

وجه دین

کتاب کلامی و دینی به فارسی، به احتمال قوی از آثار ناصرخسرو

وجهی، ملا

شاعر و نویسنده اردوزبان

وجیه الله میرزا --> امیرخان سردار، وجیه الله میرزا

وجیهی، حسین

مورخ و شاعر عثمانی (قرن11)

وحدت آفریقا، سازمان

سازمانی که در 1963 توسط 32 کشور مستقل افریقایی به منظور وحدت و توسعه افریقا تشکیل شد.

وحدت اسلامی افغانستان، حزب

حزب شیعی افغان به رهبری عبدالعلی مزاری

وحدت حوزه و دانشگاه

اصطلاحی سیاسی

وحدت شهود --> وحدت وجود

وحدت وجود

- نظریه معروف عرفانی - فلسفی درباره یک حقیقت وجود - در عرفان ابن عربی و پیروان او

وحدت و کثرت --> وحدت وجود

وحشی بافقی

شاعر ایرانی دوره صفوی (قرن10)