جستجوی

مدخل

تعداد331مدخل یافت شد

وایلی، ابونصر --> سجزی، عبیدالله بن سعید

وبا

نوعی بیماری باکتریایی که با نوشیدن آب آلوده و یا آبزیان بوجود می آید.

وبار

ناحیه و طایفه ای در جنوب عربستان

وثن

هر چیزی جز خدا که مورد پرستش قرار گیرد - در قرآن

وثوق الدوله

از رجال اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی (قرن13و14)

وثیقه --> رَهن؛دَیْن

وثیمة بن موسی

مورخ مسلمان (قرن3)

وجاده

اصطلاح رجالی

وجد

اصطلاح عرفانی

وجدان علی

نقاش اردنی (قرن14)

وجده

شهری در شرق مراکش

وجدی، محمد فرید

مؤلف و مفسر مصری (قرن13و14)

وجوب --> موادّ ثلاث

وجود

اصطلاح فلسفی و عرفانی - دیدگاههای کلامی در باره وجود

وجود ذهنی

از مباحث فلسفه اسلامی