جستجوی

مدخل

تعداد331مدخل یافت شد

واحدیت --> تجلّی؛فیض و صدور

واحه

آبادیی که در ریگزار قرار دارد و به علت داشتن آب حاصلخیز شده است.

واخشتوخان

حاکم بخش شرقی خوزستان در زمان صفویه (قرن11)

وأد البنات

زنده به گور کردن دختران پس از تولد

وادی

اصطلاح جغرافیایی

وادی آش

شهری در غرناطه در اسپانیا

وادی آشی، شمس الدین محمد بن جابر

مؤلف آفریقایی علوم حدیث و صاحب "برنامج" (قرن7و8)

وادی آشی، علی بن احمد

محدّث و فقیه مالکی اندلسی (قرن6و7)

وادی الحجاره

نام عربی گوادالاخارا شهری در مرکز اسپانیا

وادی الدواسر --> دواسر

وادی العقیق --> عقیق (2)

وادی القری

ناحیه ای در شمال حجاز

وادی الکبیر

نام عربی گوادالکیویر، رودی در اندلس

وادی حَلفَه

شهری در سودان

وادی حنیفه

دره ای در نجد، اکنون در عربستان سعودی