جستجوی

مدخل

تعداد331مدخل یافت شد

وحشی و حوشی

اصطلاح ادبی در شعر نو و نقد ادبی به معنی کلمات خشن و گوشخراش و ابتدایی

وحی

مفهوم قرآنی، فلسفی و کلامی

وحید الاولیاء

عارف ایرانی (قرن13و14)

وحید بهبهانی --> بهبهانی، آقا محمد باقر

وحید دستگردی

شهرت حسن دستگردی، شاعر و نویسنده ایرانی (قرن14)

وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر

شاعر و تاریخنگار ایرانی عصر صفوی (قرن11و12)

وحیدیه

شهری در شهرستان شهریار

وخان

ناحیه ای در جنوب پامیر

وخش

ناحیه ای در آسیای مرکزی و نام رودخانه ای در آن

وخی، گویش --> پامیر، زبانها و گویشها

ودادی، ملا ولی

شاعر آذربایجانی (قرن12)

ودّان --> جُفره

ودای

ناحیه ای در آفریقای مرکزی

ودمدنی

شهری در جمهوری سودان در کناره نیل

ودیع بستانی --> بُستانی