جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

هزار جریب

ناحیه ای در مازندران

هزار جریبی، شیخ محمدحسن --> نائینی، میرزا محمد حسین

هزار فن --> حسین هزارفن

هزار و یکشب

مهمترین مجموعه داستانی عربی در افسانه ها و قصه های عامیانه که در ادبیات شرق و غرب تأثیر بسیار داشته است. - نسخهء مصور موجود در کاخ گلستان

هزاره (1)

نام منطقه ای در پاکستان

هزاره (2)

طایفه‌ای در افغانستان از شاخه‌های چهاراویماق

هزاره جات

منطقه ای کوهستانی در مرکز افغانستان در برگیرنده چندین استان

هزاوه

از آبادیهای قدیمی در فراهان که در گذشته اهمیت زیادی داشته است.

هزل

سخنانی خنده آور و طنز، که به قصد شوخی و انبساط خاطر یا انتقاد از موضوعات اخلاقی و اجتماعی و جز اینها، گفته یا نوشته می شود.

هژیر، عبدالحسین

رجل سیاسی و نخست وزیر ایران (قرن14)

هشام اول

دومین خلیفه از سللسه امویان اندلس (قرن2)

هشام بن حکم

مهمترین متکلم امامی در زمان امام جعفر صادق و امام موسی کاظم (قرن2)

هشام بن سالم جوالیقی

متکلم امامی کوفی (قرن2)

هشام بن عبدالملک

دهمین خلیفه اموی (قرن2)

هشام بن عبیدالله

فقیه و محدث حنفی (قرن3)