جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

هرمزی، گویش --> بشکَردی

هرملین، اریک اکسل

نویسنده سوئدی و مترجم آثار ادبی ایرانی (قرن13و14)

هرند

از شهرهای استان اصفهان

هروی، ابوذر

مفسّر، محدث و فقیه مالکی هراتی (قرن4و5)

هروی، ابومنصور موفق

داروشناس ایرانی، صاحب کتاب "الابنیه عن الحقایق الادویه"(قرن4)

هروی، احمد بن ابی سعد

ریاضیدان و منجم ایرانی (قرن4)

هروی، عبدالله بن عروة

محدث (قرن4)

هروی، عبدالمجید بن اسماعیل

فقیه و قاضی حنفی (قرن6)

هروی، علی بن ابی بکر

جهانگرد و صاحب کتاب "الاشارات الی المعرفة الزیارات" (قرن6و7)

هریرود

رودخانه ای در هرات

هریس

شهری در آذربایجان شرقی

هزاراسب بن ابوطاهر --> اتابکان لرستان

هزار اسپ

نام شهری در کنار رود جیحون در خوارزم

هزاراسپیان --> اتابکان لرستان

هزارپاره، احمد پاشا

از وزرای سلطان ابراهیم (قرن11)