جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

هرمزی، گویش --> بشکَردی

هرملین، اریک اکسل

نویسنده سوئدی و مترجم آثار ادبی ایرانی (قرن13و14)

هرند

از شهرهای استان اصفهان

هروی، ابوذر

مفسّر، محدث و فقیه مالکی هراتی (قرن4و5)

هروی، ابومنصور موفق

داروشناس ایرانی، صاحب کتاب "الابنیه عن الحقایق الادویه"(قرن4)

هروی، احمد بن ابی سعد

ریاضیدان و منجم ایرانی (قرن4)

هروی، عبدالله بن عروة

محدث (قرن4)

هروی، عبدالمجید بن اسماعیل

فقیه و قاضی حنفی (قرن6)

هروی، علی بن ابی بکر

جهانگرد و صاحب کتاب "الاشارات الی المعرفة الزیارات" (قرن6و7)

هریرود

رودخانه ای در هرات

هریس

شهری در آذربایجان شرقی

هزار اسپ

نام شهری در کنار رود جیحون در خوارزم

هزار جریب

ناحیه ای در مازندران

هزار جریبی، شیخ محمدحسن --> نائینی، میرزا محمد حسین

هزار فن --> حسین هزارفن