جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

هرثمة بن اَعین

فرمانده و حاکم دوره عباسی درفلسطین، افریقیه و خراسان (قرن2)

هرزگوین --> بوسنی و هرزگوین

هرزنی، گویش

از گویشهای ایرانی نو شمال غربی

هرسک زاده، احمد پاشا

"هرسگوویچ"دولتمرد و صدراعظم سلطان بایزید دوم و سلطان سلیم اول (قرن9و10)

هرسین

شهرستان و شهری در استان کرمانشاه

هرقل

امپراطور بیزانس (قرن1)

هرقلیطوس

از نخستین فیلسوفان یونان (قرن4ق.م)

هرکولس، ستونها --> قادس

هرم --> اهرام

هرمز

شهری قدیمی در ایران که دیگر وجود ندارد. - جزیره ای در خلیج فارس

هرمز، تنگه --> تنگه هرمز

هرمزان

سردار معروف ایرانی در اواخر عهد ساسانیان (قرن1)

هرمزگان

از استان های جنوبی ایران

هرمزی، حسین بن موسی

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن4و5)

هرمزی، سعید

ردیف دان ایرانی، نوازنده تار و سه تار (قرن14)