جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

هجاء/هجو

نوعی شعر غنایی بر پایه نقد گزنده و دردآور که گاهی به دشنام‌گویی یا ریشخند مسخره‌آمیز می انجامد. - در ادبیات فارسی - در ادبیات ترکی - در اردو

هجران --> هَجَرَین

هجرت

اصطلاح و دیدگاه قرآنی درباره هجرت، موارد ضرورت، ارزش هجرت، تعرّب بعدالهجرة

هجری تفرشی

تخلص چند شاعر از یک خانواده که معروفترین آنها صادق هجری است (قرن12)

هجو --> هجاء/هجو

هجیمی، خالد بن حارث

محدث بصری (قرن2)

هدایت

بحث قرآنی، روایی، کلامی و عرفانی دربارهء هدایت و ضلالت و رابطه آن با اراده و قدرت و لطف حق تعالی

هدایت، خاندان

خاندانی از رجال دوره قاجار (قرن14) - مهدیقلی خان مخبرالسلطنه - علیقلی خان مخبرالدوله - رضاقلی خان (مدخل ادبیات است) - حسینعلی خان مخبرالدوله - رضاقلی نیرالملک - حسنعلی کمال هدایت

هدایت، رضا قلی خان

ادیب، شاعر، تذکره نویس و مورخ ایرانی (قرن13)

هدایت، صادق

نویسنده ایرانی، از پیشگامان داستان‌نویسی نوین ایران (قرن14)

هدایة الحکمه

کتابی فلسفی از اثیرالدین ابهری (قرن7)

هدایت الله، میان

شاعر پنجابی زبان (قرن13)

هدایت الله خان گیلانی

از یاغیان دوره آقا محمدخان قاجار (قرن12)

هدایة المتعلمین فی الطب

کتابی در طب به فارسی از احمد اخوینی بخاری(قرن4)

هدایة المسترشدین --> اصفهانی، خاندان