جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

هشام بن عمار

محدث، یکی از دو راوی قرائت ابن عامر، از قراء سبعه (قرن3)

هشام بن عمرو فوطی --> فُوَطی، هشام بن عمرو

هشام بن محمد کلبی --> کلبی، خاندان

هشام دوم

الموید بالله، خلیفه اموی قرطبه (قرن4و5)

هشام سوم --> امویان اندلس

هشت بهشت، کاخ

از بناهای زیبای دوره صفوی - اصفهان - تبریز

هشتپر

شهری در شهرستان طوالش

هشترخان --> آستاراخان

هشترود

شهر و شهرستانی در آذربایجان شرقی

هشترودی، محسن

ریاضیدان یرانی (قرن13و14)

هشتی

ورودی هشت ضلعی سرپوشیده در بناهای قدیمی

هشیم بن بشیر

محدّث بغدادی (قرن2)

هفت

از اعداد مقدس در فرهنگهای مختلف

هفت اقلیم

تذکره ای تاریخی و جغرافیایی با اهمیت ادبی تألیف امین احمد رازی (قرن11)

هفت اورنگ

مجموعه هفت مثنوی اثر عبدالرحمان جامی (قرن9) - نسخهء مصور هفت اورنگ