جستجوی

مدخل

تعداد316مدخل یافت شد

ه

از حروف الفبای فارسی،عربی، ترکی و اردو

هابیل و قابیل

فرزندان حضرت آدم

هاتف اصفهانی، احمد

شاعر برجسته ایرانی دوره افشاریه (قرن12)

هاتفی خرجردی، عبدالله

شاعر ایرانی (قرن10)

هاجر

مادر حضرت اسماعیل

هاجسن،‌ مارشال

خاور شناس امریکایی و محقق در زمینه اسلام (قرن14)

ها ده چنگ

یکی از چهار آخوند (آهوند) برجسته ی معاصر در چین (قرن14)

هادی الی الحق (1)

مؤسس سلسله زیدی یمن (قرن3)

هادی الی الحق (2)

عنوان چهارمین خلیفه عباسی (قرن2)

هادی حسن

ایرانشناس هندی، از مروجان زبان فارسی در هند (قرن14)

هارتمان، ریشارد

خاورشناس آلمانی، متخصص فرهنگ، تاریخ و جغرافیای ممالک اسلامی (قرن13و14)

هارتنر، ویلی

شرق شناس انگلیسی و محقق تاریخ علوم دوره اسلامی (قرن14)

هاردینگ، سِر آرتور هنری

دیپلمات انگلیسی در ایران (قرن13و14)

هاردینگ، لُرد چارلز

اولین دیپلمات در سفارتخانه انگلیس در تهران (قرن13و14)

هاروت و ماروت

نام دو فرشته که در قرآن آمده است.