جستجوی

مدخل

تعداد726مدخل یافت شد

ناعوره --> چرخاب

نافع، مولی ابن عمر

از راویان برجسته احادیث نبوی (قرن2)

نافع بن ازرق

از خوارج و بنیانگذار گروه ازارقه(قرن1)

نافع بن عبدالرحمان مدنی --> نافع لیثی

نافع بن هلال

از اصحاب امام حسین(ع)

نافع لیثی

از قراء سبعه(قرن2)

نافله

از اصطلاحات فقهی به معنی کار مستحبی که بر انسان واجب نیست

ناقوس

زنگ بزرگی که غالباً در مراسم مذهبی بکار می‌رود.

ناکثین --> جَمَل، جنگ

ناکوک --> عطاء بن یعقوب کاتب رازی

ناگپور

شهر و ایالتی در هند

ناگور

شهری در هند

ناگوری، حمیدالدین صوفی سعیدی

صوفی، از مشایخ چشتیه هند و صاحب آثاری در عرفان (قرن 7)

ناگوری، حمیدالدین محمد بن عطا

از مشایخ سلسله سهروردیه(قرن7)

نالینو، کارلو آلفونسو

ستاره شناس و خاورشناس ایتالیایی (قرن13و14) - ماریا نالینو