جستجوی

مدخل

تعداد726مدخل یافت شد

ناصریه (2) --> شاذلیه

ناصریه (برانیّه)، مدرسه

مدرسه ای در مجاورت مسجد عتیق در مصر برای تعلیم شافعیان (قرن6)

ناصریه، کتابخانه

کتابخانه ای در لکهنو در هندوستان، از گنجینه های نسخه های خطی اسلامی

ناصیف یازجی --> یازجی، خاندان

ناطق --> اسماعیلیه (1)؛سَبْعیه

ناطق اصفهانی، میرزاصادق

شاعر فارسی گوی ایرانی (قرن13)

ناطق مکرانی

شاعر فارسی زبان پاکستانی (قرن13)

ناظر

از مناصب دیوانی در ایران دوره صفوی

ناظم

تخلص چند تن از شعرا و ادبای عثمانی (قرن11و12) - ناظم، محمد - ناظم، مصطفی - ناظم، تابی زاده - ناظم، یحیی

ناظم الاسلام --> تاریخ بیداری ایرانیان

ناظم الاطباء

"علی اکبر نفیسی"، از دانشمندان و پزشکان برجسته اواخر دوره قاجار، صاحب "فرهنگ نفیسی" (قرن13و14)

ناظم القدس --> القدس، ناظم

ناظم حکمت

شاعر و نمایشنامه نویس ترک (قرن13و14)

ناظم هروی، ملا فرخ حسین

شاعر ایرانی (قرن11)

ناظمی، مهدی

سنتور ساز مشهور ایرانی (قرن14)