جستجوی

مدخل

تعداد726مدخل یافت شد

ناصرالملک، محمودخان

از وزرا و رجال برجسته سیاسی در دوره ناصرالدین شاه (قرن13)

ناصر بخاری

درویش ناصر یا شاه ناصر غازی، از شاعران بزرگ صوفی مسلک (قرن 8)

ناصر بن علناس --> حمّادیان

ناصرخسرو قبادیانی

شاعر، عارف و فیلسوف ایرانی (قرن5)

ناصرعلی سرهندی --> سرهندی، ناصرعلی

ناصر کبیر --> حسن اُطروش

ناصر لدین الله

لقب چند تن از امامان زیدی

ناصرلدین الله، ابوالعباس احمد

سی و چهارمین خلیفه عباسی (قرن6و7)

ناصرلدین الله، احمد ابوالحسن

"احمد ابوالحسن"، از زیدیان یمن و فرزند الهادی الی الحق مؤسس زیدیان یمن (قرن4)

ناصر محمد، مجموعه

مسجدی از دوره ممالیک در قاهره (قرن7)

ناصر مشعشعی --> مشعشعیان

ناصره

شهری در فلسطین و محل تولد عیسی بن مریم

ناصری سلاوی، احمد بن خالد

مورخ مراکشی (قرن13)

ناصریسم

جنبشی در جهان عرب که بر اساس دیدگاههای جمال عبدالناصر شکل گرفت.

ناصریه (1)

شهری در جنوب عراق