جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ناصبی

عنوانی طعن آمیز از طرف شیعیان به مخالفانشان

ناصحی، عبدالله بن حسین

فقیه حنفی و قاضی القضاة خراسانی (قرن5)

ناصر (1)

عنوان پنج تن از سلاطین مملوکی - ناصر محمد بن قلاون (قرن7و8) - ناصر احمد بن ناصر محمد (قرن8) - ناصر حسن بن ناصر محمد (قرن8)(مستقل است) - ناصر فرج بن برقوق (قرن9) - ناصر محمد بن قائتبای (قرن10)

ناصر (2) --> موحدون (1)

ناصر بخاری

درویش ناصر یا شاه ناصر غازی، از شاعران بزرگ صوفی مسلک (قرن 8)

ناصر بن علناس --> حمّادیان

ناصر کبیر --> حسن اُطروش

ناصر لدین الله

لقب چند تن از امامان زیدی

ناصر محمد، مجموعه

مسجدی از دوره ممالیک در قاهره (قرن7)

ناصر مشعشعی --> مشعشعیان

ناصر، جمال --> جمال عبدالناصر

ناصرالاطروش --> حسن اُطروش

ناصرالدوله

سومین و مهمترین امیر سلسله مروانیان دیاربکر (قرن5)

ناصرالدوله، ابومحمد حسن بن عبدالله

امیر سلسله حمدانیان (قرن4)

ناصرالدین الله --> زیدیان یمن