جستجوی

مدخل

تعداد726مدخل یافت شد

ناصبی

عنوانی طعن آمیز از طرف شیعیان به مخالفانشان

ناصحی، عبدالله بن حسین

فقیه حنفی و قاضی القضاة خراسانی (قرن5)

ناصر (1)

عنوان پنج تن از سلاطین مملوکی - ناصر محمد بن قلاون (قرن7و8) - ناصر احمد بن ناصر محمد (قرن8) - ناصر حسن بن ناصر محمد (قرن8)(مستقل است) - ناصر فرج بن برقوق (قرن9) - ناصر محمد بن قائتبای (قرن10)

ناصر (2) --> موحدون (1)

ناصر، جمال --> جمال عبدالناصر

ناصرالاطروش --> حسن اُطروش

ناصرالدوله

سومین و مهمترین امیر سلسله مروانیان دیاربکر (قرن5)

ناصرالدوله، ابومحمد حسن بن عبدالله

امیر سلسله حمدانیان (قرن4)

ناصرالدین الله --> زیدیان یمن

ناصرالدین حسین غوری --> غوریان (1)

ناصرالدین شاه قاجار

از پادشاهان قاجار (قرن13و14) - مسائل هنری

ناصرالدین محمود --> زنگیان

ناصرالدین محمود اول --> الیاس شاهیان

ناصرالدین منشی

رئیس دیوان رسایل پادشاه خاتون، و نویسنده سمط العلی للحضرة العلیا (قرن7و8)

ناصرالملک، ابوالقاسم

لقب ابوالقاسم خان قراگوزلو، نایب السلطنه احمد شاه قاجار (قرن13و14)