جستجوی

مدخل

تعداد726مدخل یافت شد

نازلوچای

رودی در آذربایجان غربی

نازله

اصطلاح فقهی به معنای مسائل مستحدثه که در قرون اول کاربرد بیشتری داشته است.

ناس، سوره

صد و چهاردهمین سوره قرآن

ناسخ، امام بخش

شاعر اردو و فارسی گو در شبه قاره (قرن13)

ناسخ التواریخ

کتابی تاریخی از دوره قاجاریه، اثر محمد تقی سپهر (قرن13)

ناسخ و منسوخ --> نسخ (1)

ناسوت --> عالَم

ناسوتیون، عبدالحارث

از فرماندهان نظامی و از رجال سیاسی برجسته اندونزی (قرن14و15)

ناسیونالیست اندونزی، حزب

حزبی که در 1927توسط سوکارنو، از مبارزان استقلال اندونزی، تأسیس شد.

ناسیونالیسم --> ملّی گرایی

ناسیونالیسم عرب --> پان عربیسم

ناشری، عثمان بن عمر

فقیه شافعی یمنی(قرن9)

ناشون

برجسته ترین مترجم عربی به چینی و از شخصیتهای موثر در تبادلات فرهنگی بین چین و اعراب (قرن 14)

ناشی الاصغر، علی بن عبدالله

شاعر شیعی عراقی که در مدح ائمه اشعاری زیادی سروده است (قرن3و4)

ناشی الاکبر، عبدالله بن محمد

شاعر و متکلم معتزلی(قرن3)