جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

نازله

اصطلاح فقهی به معنای مسائل مستحدثه که در قرون اول کاربرد بیشتری داشته است.

نازلوچای

رودی در آذربایجان غربی

ناس، سوره

صد و چهاردهمین سوره قرآن

ناسخ التواریخ

کتابی تاریخی از دوره قاجاریه، اثر محمد تقی سپهر (قرن13)

ناسخ و منسوخ --> نسخ (1)

ناسخ، امام بخش

شاعر اردو و فارسی گو در شبه قاره (قرن13)

ناسوت --> عالَم

ناسوتیون، عبدالحارث

از فرماندهان نظامی و از رجال سیاسی برجسته اندونزی (قرن14و15)

ناسیونالیست اندونزی، حزب

حزبی که در 1927توسط سوکارنو، از مبارزان استقلال اندونزی، تأسیس شد.

ناسیونالیسم --> ملّی گرایی

ناسیونالیسم عرب --> پان عربیسم

ناشری، عثمان بن عمر

فقیه شافعی یمنی(قرن9)

ناشون

برجسته ترین مترجم عربی به چینی و از شخصیتهای موثر در تبادلات فرهنگی بین چین و اعراب (قرن 14)

ناشی الاصغر، علی بن عبدالله

شاعر شیعی عراقی که در مدح ائمه اشعاری زیادی سروده است (قرن3و4)

ناشی الاکبر، عبدالله بن محمد

شاعر و متکلم معتزلی(قرن3)