جستجوی

مدخل

تعداد726مدخل یافت شد

نائینی، ابوالقاسم

معلم طب در دارالفنون (قرن12و13)

نائینی، گویش --> گویشهای مرکزی ایران

نائینی، میرزا رفیع الدین

از حکمای دوره صفوی، فقیه اصولی و متکلم جامع (قرن11)

نائینی، میرزا محمد حسین

مجتهد اصولی مشروطه خواه، مؤلف "تنبیه الامه"(قرن13و14)

نبأ، سوره

هفتاد و هشتمین سوره قرآن

نبات

نوعی قند است که از نیشکر به‌دست می‌آید.

نبات، علم --> گیاه شناسی

نباتی، ابوالعباس --> ابن رومیّه، احمد بن محمد

نباره

استانی در شمال اسپانیا که در 798 ه‍. از تابعیت مسلمانان بیرون آمد و بصورت نیمه مستقل حکومت کرد.

نبش قبر

شکافتن گور و بیرون آوردن مرده

نبطی

نوعی شعر مردمی عربی

نبوت

یا "پیامبری"، به معنای برگزیده شدن و خبر آوردن افرادی از سوی خدا با الهام یا وحی، برای هدایت مردم

نبوی، سید اسدالله

عالم امامی(قرن14)

نبوی، عبدالحسین --> سادات گوشه، خاندان

نبهان

قبیله و سلسله ای حاکم در عمان