جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

مالزی

کشوری در جنوب شرقی آسیا - مالزیایی(مالایی)، زبان - معماری - مساجد

مالقه

شهری در جنوب اسپانیا (مقاله برای گروه معماری ندارد)

مالقی، عبدالواحد بن محمد

مقری اندلسی (قرن8)

مالک اشتر نخعی

از یاران علی بن ابی طالب، سردار و والی

مالک اشتر، عهدنامه

دستور العمل حضرت علی (ع) به مالک اشتر به مناسبت اعزام او به مصر، بررسیهای سندی و محتوایی، شرح و ...

مالک بن ابی السمح --> ابن ابی السمح

مالک بن انس

بیانگذار مذهب مالکی (قرن2)

مالک بن دینار

از زهّاد بصره و از تابعین و کاتبین قرآن (قرن2)

مالک بن عوف

از سران قبیله هوازن و از صحابه پیامبر (ص)

مالک بن مسمع --> مسامعه

مالک بن نبی --> بن نبی، مالک

مالک بن نوَیره

شاعر مخضرم(قرن1)

مالک بن وهیب

از وزرای امیر یوسف بن علی بن تاشفین، سلطان مراکش (قرن6)

مالک، آدام

وزیر خارجه و معاون ریاست جمهوری دوره سوهارتو و از رهبران جنبش استقلال اندونزی (قرن14)

مالکانه

اصطلاحی برای توصیف مالکیت بر منابع مالی غیرملموس