جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

مالک اشتر، عهدنامه

دستور العمل حضرت علی (ع) به مالک اشتر به مناسبت اعزام او به مصر، بررسیهای سندی و محتوایی، شرح و ...

مالک اشتر نخعی

از یاران علی بن ابی طالب، سردار و والی

مالکانه

اصطلاحی برای توصیف مالکیت بر منابع مالی غیرملموس

مالک بن ابی السمح --> ابن ابی السمح

مالک بن انس

بیانگذار مذهب مالکی (قرن2)

مالک بن دینار

از زهّاد بصره و از تابعین و کاتبین قرآن (قرن2)

مالک بن عوف

از سران قبیله هوازن و از صحابه پیامبر (ص)

مالک بن مسمع --> مسامعه

مالک بن نبی --> بن نبی، مالک

مالک بن نوَیره

شاعر مخضرم(قرن1)

مالک بن وهیب

از وزرای امیر یوسف بن علی بن تاشفین، سلطان مراکش (قرن6)

مالکوم ایکس

با نام اسلامی "الحاج مالک الشبّاز"، رهبر مسلمانان آمریکا(قرن14)

مالکی، حسن بن محمد

مقری و محدث بغدادی (قرن5)

مالکی، عبدالله بن محمد

مورخ قیروانی، صاحب "ریاض النفوس فی طبقات علماء القیروان" (قرن5)

مالکیت

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و شخص از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد