جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

مالاگا --> مالقه

مال البیعه

اصطلاح مالی در عصر اموی به معنی مواجبی که به محض بیعت با حاکم به سپاهیان پرداخته می شد.

مال امیر

شهری در استان خوزستان

مالان --> مالین

مالاوی، مسلمانان

بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان در مالاوی، کشوری در جنوب شرقی آفریقا

مالایا، شبه جزیره

شبه جزیره بزرگی در جنوب شرقی آسیا، از اعضای فدراسیون مالزی

مالایایی ها

مردم جنوب شرقی آسیا

مالایی، زبان --> مالزی

مالت

کشوری جزیره ای در دریای مدیترانه - مالتی، زبان و ادبیات

مالده

شهری در ایالت بنگال غربی در هند

مالدیو

مجمع الجزایری در اقیانوس هند، در جنوب غربی جزیره سیلان - مسلمانان مالدیو (مقاله برای گروه هنر و معماری ندارد) - زبان مالدیوی در سینهالی، زبان می آید.

مالزی

کشوری در جنوب شرقی آسیا - مالزیایی(مالایی)، زبان - معماری - مساجد

مالقه

شهری در جنوب اسپانیا (مقاله برای گروه معماری ندارد)

مالقی، عبدالواحد بن محمد

مقری اندلسی (قرن8)

مالک، آدام

وزیر خارجه و معاون ریاست جمهوری دوره سوهارتو و از رهبران جنبش استقلال اندونزی (قرن14)