جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

مال البیعه

اصطلاح مالی در عصر اموی به معنی مواجبی که به محض بیعت با حاکم به سپاهیان پرداخته می شد.

مال امیر

شهری در استان خوزستان

مالابار

نامی که نخستین بار دریانوردان عرب و ایرانی به منطقه ساحلی جنوب غربی هند دادند.

مالاریا

نوعی بیماری عفونی مشترک بین انسان و دام

مالاکا

شهری در ساحل غربی شبه جزیره مالزی - حکام مالاکا: حاکمان مسلمان جنوب شبه جزیره مالاکا

مالاکا، تنگه

تنگه ای بین شبه جزیره مال‍زی و جزیره سوماترا

مالاگا --> مالقه

مالان --> مالین

مالاوی، مسلمانان

بررسی وضعیت کمی و کیفی مسلمانان در مالاوی، کشوری در جنوب شرقی آفریقا

مالایا، شبه جزیره

شبه جزیره بزرگی در جنوب شرقی آسیا، از اعضای فدراسیون مالزی

مالایایی ها

مردم جنوب شرقی آسیا

مالایی، زبان --> مالزی

مالت

کشوری جزیره ای در دریای مدیترانه - مالتی، زبان و ادبیات

مالده

شهری در ایالت بنگال غربی در هند

مالدیو

مجمع الجزایری در اقیانوس هند، در جنوب غربی جزیره سیلان - مسلمانان مالدیو (مقاله برای گروه هنر و معماری ندارد) - زبان مالدیوی در سینهالی، زبان می آید.