جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

مازیار بن قارن

آخرین حاکم سلسله‌ی قارنوندیان که علیه معتصم عباسی شورش کرد(قرن3)

ماسال

شهرستان و شهری در استان گیلان

ماسَبَدان

ناحیه ای در لر کوچک، کمابیش مطابق با استان ایلام کنونی

ماسحیان، هوهانس خان

از رجال ارامنه ایران در دوره قاجار(قرن13و14)

ماسرجسی، حسین بن محمد

محدث و مؤلف (قرن4)

ماسَرجَوَیه

نسبت چند تن از پزشکان دوره اموی (قرن1)

ماسه،‌ هانری

خاورشناس فرانسوی که آثار بسیاری در زمینهء ادب فارسی دارد (قرن14)

ماسوله

شهرستانی در استان گیلان

ماسوله ای، گویش --> تالش

ماسون، دنیز

مستشرق فرانسوی، مترجم قرآن (قرن14و15)

ماسویه --> ابن ماسویه

ماسینیون، لویی

شرق شناس و اسلام شناس فرانسوی (قرن14)

ماش

گیاهی علفی از تیره باقلائیان، دارای مصارف خوراکی و دارویی

ماشاءالله --> ورد

ماشاءالله یهودی

ستاره شناس یهودی بصری،از چهره های برجسته تاریخ نجوم اسلامی (قرن2)