جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

مارتین، هنری

مبشر و عالم مسیحی انگلیسی (قرن14)

مارتینو

مترجم کلیه و دمنه به ایتالیایی، متتبّع در تصوّف اسلامی (قرن14)

مارتینی، رایموندو

خاورشناس اسپانیایی، مبلغ مذهبی دومینیکن(قرن12و13)

ماردانی، مسجد

مسجد بزرگی در قاهره، مربوط به دورهء ممالیک (قرن8)

مارده

شهری در جنوب غربی اسپانیادر استان کنونی باداخوس

ماردین

شهری در جنوب شرقی ترکیه - معماری

ماردینی، خاندان

نسبت خانوادگی سه ریاضیدان و منجم اهل ماردین: - ابوالطاهر، شمس الدین ابن فلّوس (قرن6) - عبدالله بن خلیل بن یوسف (قرن9) - محمد بن محمد بن احمد (قرن9و10)

ماردینی، عبدالسلام بن عمر

مفتی حنفی اهل ماردین (قرن13)

ماردینی، عثمان بن ابراهیم

فقیه حنفی مصری (قرن7و8)

مارستان -->

بیمارستان

مارسه، ژرژ

خاورشناس فرانسوی، هنرشناس و از پژوهشگران هنر اسلامی (قرن 13)

مارسوان --> مِرزِفون

مارکسیسم

مکتبی سیاسی و اجتماعی که تحت تاثیر اندیشه های کارل مارکس بوجود آمد.

مارکو پولو

جهانگرد ونیزی که با سفرنامه خود آسیا و خاور دور را به جهان غرب معرفی کرد.(قرن7و8)

مارگلا

سلسله جبالی در پاکستان