جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

مادرایی، عباس بن حسن --> جرجرایی

مادرید --> مجریط

مادرید، کنفرانس

نخستین کنفرانس صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها در 1991 در شهر مادرید در اسپانیا

ماده تاریخ

از ظرائف فنون شعری؛ کلمه یا کلماتی با معنا که به حساب جمل مساوی تاریخ مطلوب است.

ماده و صورت

اصطلاحی در فلسفه اسلامی

مادورا

جزیره ای در شمال شرقی جاوه

مادورای

شهری در جنوب هند در ایالت مدرس

مادی، زبان

از زبانهای ایرانی باستان

ماذرائی

نسبت خاندانی از کارگزاران و وزیران عراقی در مصر و سوریه (قرن3و4) - ابوبکر احمد بن ابراهیم - علی بن احمد - ابو زُنبور حسین بن احمد

مأذنه --> مِنار

مأذون

یکی از مراتب روحانی اسماعیلیه

مار

حیوانی از راسته خزندگان

مار، نیکولای یاکوولویچ

زبانشناس و باستانشناس روس، متخصص زبانهای ایرانی (قرن14)

مارانی، عثمان بن عیسی

قاضی شافعی و مؤلف کتب فقهی (قرن6)

مأرِب

پایتخت باستانی قوم سبأ و امروزه نام شهر و محافظه‌ای در این کشور