جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

ماتارام

منطقه ای در مرکز جاوه - سلطنت ماتارام

ماتریدی، ابومنصور محمد

متکلم، قاضی و مفسّر حنفی مذهب، و مؤسس مکتبی کلامی (قرن4)

ماتریدیه

دومین مکتب کلامی سنی پس از اشاعره در دوران مملوکان

ماتسون، سیلویا آن

مستشرق و سیاح انگلیسی،‌ متخصص باستانشناسی در حوزه ایران (قرن14)

ماتهورا

شهری در اتار پرادش

مآثر رحیمی --> باقی نهاوندی، عبدالباقی

مآثر سلطانیه

کتابی از عبدالرزاق دنبلی درباره وقایع دوره فتحعلی شاه قاجار و جنگهای ایران و روسیه(قرن13)

مآثرالامرا

عنوان مجموعه ای زندگینامه ای به فارسی در شرح احوال سرداران مسلمان هند (قرن12)

ماجد بن سعید

حاکم زنگبار از سلسله بوسعید(قرن13)

ماجشون، عبدالعزیز بن عبدالله

از فقها و محدثان مدینه (قرن2)

ماجیلویه، محمد بن ابی القاسم

فقیه امامی و ادیب اهل قم(قرن3)

ماخاچ قلعه --> مخاچ قلعه

ماخالسکی، فرانسیس

ایرانشناس لهستانی، مترجم آثار داستانی ایرانی به لهستانی (قرن14)

ماداکتو

شهری باستانی در ولایت مهرجان قذق در ایلام

ماداگاسکار

سومین جزیره بزرگ جهان در آفریقا