جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

مالکیه

پیروان یکی از چهار مذهب فقهی مشهور اهل سنت به پیشوایی مالک بن انس

مالوه

ایالتی در هند - مالوه، سلاطین

مالی

کشور آفریقایی مسلمان - معماری

مالیات

مفهوم کلی مالیات که در دوره بعد از اسلام اخذ می گردیده است.

ما لیان یوان

از چهره های تأثیرگذار در احیاء اسلام در چین و نیز ترجمه و بازنویسی برخی آثار اسلامی به زبان چینی در اواخر دودمان چینگ (قرن13و14)

مالیخولیا --> جنون

مالین

شهر تاریخی در خراسان

مالیندی

شهر و بندری در کنیا

مالیه

اصطلاحی بین ترکان عثمانی و اعراب برای تبیین مسائل مالی و نهادهای مالیاتی - اواخر دوره عثمانی - جمهوری ترکیه

مامطیری، علی بن مهدی

از علمای زیدیه، صاحب کتاب "نزهة الابصار و محاسن الآثار" (قرن4و5)

مامقانی، عبدالله بن محمد حسن

فقیه و اصولی امامی، نویسنده « تنقیح المقال»( قرن13 و14)

مامقانی، محمد حسن بن عبدالله

فقیه و اصولی امامی (قرن13و14)

مام میهن، حزب

از احزاب ترکیه

مأمور

در اصطلاح اواخر دوره عثمانی و ترکیه امروزی به معنی مأمور رسمی و دولتی

مأمون

"عبدالله بن هارون" هفتمین خلیفه عباسی (قرن2و3)