جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

مالکوم ایکس

با نام اسلامی "الحاج مالک الشبّاز"، رهبر مسلمانان آمریکا(قرن14)

مالکی، حسن بن محمد

مقری و محدث بغدادی (قرن5)

مالکی، عبدالله بن محمد

مورخ قیروانی، صاحب "ریاض النفوس فی طبقات علماء القیروان" (قرن5)

مالکیت

مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و شخص از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انجام دهد

مالکیه

پیروان یکی از چهار مذهب فقهی مشهور اهل سنت به پیشوایی مالک بن انس

مالوه

ایالتی در هند - مالوه، سلاطین

مالی

کشور آفریقایی مسلمان - معماری

مالیات

مفهوم کلی مالیات که در دوره بعد از اسلام اخذ می گردیده است.

مالیخولیا --> جنون

مالین

شهر تاریخی در خراسان

مالیندی

شهر و بندری در کنیا

مالیه

اصطلاحی بین ترکان عثمانی و اعراب برای تبیین مسائل مالی و نهادهای مالیاتی - اواخر دوره عثمانی - جمهوری ترکیه

مام میهن، حزب

از احزاب ترکیه

مامطیری، علی بن مهدی

از علمای زیدیه، صاحب کتاب "نزهة الابصار و محاسن الآثار" (قرن4و5)

مامقانی، عبدالله بن محمد حسن

فقیه و اصولی امامی، نویسنده « تنقیح المقال»( قرن13 و14)