جستجوی

مدخل

تعداد2352مدخل یافت شد

م

از حروف الفبا - در فارسی - در ترکی - در اردو

مآثرالامرا

عنوان مجموعه ای زندگینامه ای به فارسی در شرح احوال سرداران مسلمان هند (قرن12)

مآثر رحیمی --> باقی نهاوندی، عبدالباقی

مآثر سلطانیه

کتابی از عبدالرزاق دنبلی درباره وقایع دوره فتحعلی شاه قاجار و جنگهای ایران و روسیه(قرن13)

ماءالعَینین القَلْقَمی،‌محمد مصطفی

محقق مراکشی، صوفی، متبحر در حدیث، لغت و ادبیات(قرن 13و14)

مابعدالطبیعه (1)

کتابی از ارسطو

مابعدالطبیعه (2) --> فلسفه

ما بو فانگ

از سرداران نظامی مسلمان در دوران حکومت جمهوری چین که نقش برجسته ای در امور نظامی و سیاسی داشته است (قرن14).

ماپیلا

نام جمعیتی مسلمان در جنوب غرب هند

ماتارام

منطقه ای در مرکز جاوه - سلطنت ماتارام

ماتریدی، ابومنصور محمد

متکلم، قاضی و مفسّر حنفی مذهب، و مؤسس مکتبی کلامی (قرن4)

ماتریدیه

دومین مکتب کلامی سنی پس از اشاعره در دوران مملوکان

ماتسون، سیلویا آن

مستشرق و سیاح انگلیسی،‌ متخصص باستانشناسی در حوزه ایران (قرن14)

ماتهورا

شهری در اتار پرادش

ماجد بن سعید

حاکم زنگبار از سلسله بوسعید(قرن13)