جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

م

از حروف الفبا - در فارسی - در ترکی - در اردو

ما بو فانگ

از سرداران نظامی مسلمان در دوران حکومت جمهوری چین که نقش برجسته ای در امور نظامی و سیاسی داشته است (قرن14).

ما جو

از برجسته ترین علما و نویسندگان مسلمان چینی دوران چینگ که در زمینه ی تفسیر کنفوسیوسی از دین اسلام اهمیت دارد (قرن11و12)

ما جونگ یینگ

از جوانترین و معروفترین فرماندهان مسلمان حاکم در جنوب غربی چین (قرن14)

ما جیان

دانشمند معروف مسلمان، مدرس زبان عربی و مترجم قرآن به چینی (قرن14)

ما ده شین

ملقب به امام یوسف، از بزرگان علمای مسلمان چین (قرن13)

ما سونگ تینگ

مدرس و فعال اجتماعی، یکی از چهار آخوند (آهونگ) برجسته ی معاصر چین (قرن13و14)

ما لیان یوان

از چهره های تأثیرگذار در احیاء اسلام در چین و نیز ترجمه و بازنویسی برخی آثار اسلامی به زبان چینی در اواخر دودمان چینگ (قرن13و14)

ما مینگ شین

رهبر مسلمانهای چین که در جنبش اصلاح مذهبی اسلام شرکت داشت (قرن12)

ما هوا لونگ

رهبر مسلمانهای چین که نقش مهمی در قیام بزرگ مسلمانها بر علیه سلسله چینگ ایفا کرد (قرن 13)

ما وَن فو

موسس نهضت بزرگ اخوان در چین (قرن13و14)

ماءالعَینین القَلْقَمی،‌محمد مصطفی

محقق مراکشی، صوفی، متبحر در حدیث، لغت و ادبیات(قرن 13و14)

مابعدالطبیعه (1)

کتابی از ارسطو

مابعدالطبیعه (2) --> فلسفه

ماپیلا

نام جمعیتی مسلمان در جنوب غرب هند