جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

لشکر --> سپاه

لشکرنویس --> عَرْض (2)

لشکری بازار

بناها، اردوگاههای نظامی و جایگاههای سلطنتی در جنوب افغانستان متعلق به قرون پنجم و ششم با معماری خاص

لطف

اصطلاح کلامی و از مهمترین مباحث کلامی معتزله و شیعه در بیان رابطه تشریع انسان و خدا

لطف الله شیرازی

صدراعظم شاه عباس اول (قرن11)

لطف الله مهندس

معمار برخی از ابنیه در شبه قاره، مؤلف کتابهایی در علم حساب و شاعر فارسی سرا(قرن11)

لطف الله نیشابوری

شاعر پارسی گوی، مداح ائمه و از مریدان شاه نعمت الله ولی (قرن8و9)

لطفعلی بیگ آذر --> آذربیگدلی، لطفعلی خان

لطفعلی خان داغستانی

از سرداران شاه سلطان حسین صفوی در جنگ با افغانها(قرن12)

لطفعلی خان زند

آخرین فرمانروای سلسله زندیه (قرن12و13)

لطفعلی خان مؤدب السلطان --> سمینو

لطفعلی شیرازی

نقاش مشهور دوره قاجار (قرن12)

لطفی

شاعر غزلسرای ترک (قرن8و9)

لطفی افندی، احمد

مورخ دربار عثمانی (قرن13و14)

لطفی السید، احمد

دانشمند، سیاستمدار و نویسنده مصری (قرن13و14)