جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

لباب

منطقه ای در ساحل امودریا، از مراکز سکونت ترکمن‌ها

لباب الالباب --> عوفی، سدیدالدین

لباس

پوشیدنی - احکام عمومی پوشش در اسلام - در نواحی مرکزی و شرقی سرزمینهای عرب - در زمان پیامبر و اوایل اسلام - قوانین اولیه اسلام در مورد لباس - امویان، عباسیان و نظامِ طراز - فاطمیان

لبنان

کشوری کوچک و کوهستانی در غرب آسیا و خاورمیانه‌، در کنار ساحل شرقی دریای مدیترانه - جنگ داخلی لبنان - هنر و معماری

لبیبی

شاعری فارسی گوی ایرانی (قرن4و5)

لبید بن ربیعه

از شاعران مخضرم عرب

لبیدی، عبدالرحمان بن محمد

فقیه مالکی (قرن4و5)

لبیک --> اِحرام

لپانتو --> اینه بختی

لحن

اصطلاحی در موسیقی به معنای ترجیع صورت در غناء

لحیان

دولت مستقلی در عربستان باستان و نام قبیله ای عرب از شاخه های قبیله هذیل

لخم

از قبایل تأثیرگذار عرب در دوره پیش از اسلام

لخمی، ابوالحسن --> رَبَعی، علی بن محمد

لخمی، عبدالرحمان بن محمد بن عبدالعزیز

فقیه حنفی (قرن6و7)

لخمی، عبدالرحمان بن محمد بن عبدالکریم --> ابن وافِد، عبدالرحمان بن محمد