جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

قالی شویان

آیینی سنتی- مذهبی در مشهد اردهال

قالی، ابوعلی

نحوی و لغوی بغدادی (قرن4)

قاموس --> فرهنگ نویسی

قاموس الاعلام --> سامی، شمس الدین

قاموس الرجال

کتابی در علم رجال شیعه تألیف شیخ محمد تقی شوشتری (قرن14)

قانصوه غوری

سلطان مملوک مصر (قرن9و10)

قانع تتوی، میرعلیشیر

مورخ سندی (قرن12)

قانعی طوسی، احمد بن مسعود

شاعر خراسانی (قرن7)

قانون (1)

در علوم اجتماعی، حکم یا مجموعه ای از احکام که جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی جامعه، افراد خود را به پیروی از آن موظف می سازد. - در فقه و حقوق اسلامی

قانون (2)

نوعی ساز زهی

قانون اساسی

مجموعه اصول بنیادی یک ملت یا یک کشور یا یک جامعه سیاسی که قدرت و وظایف حکومت را معین و حقوقی را برای مردم تضمین می کند.

قانون الصور --> صادق بیگ افشار

قانون انگلیسی و اسلامی

نظامی قانونی در دادگاههای هند در زمان استعمار بریتانیا

قانون محمدی --> قانون انگلیسی و اسلامی

قانون مدنی

قانون حاکم بر روابط افراد صرفا از نظر عضویت آن ها در جامعه، قطع نظر از شغل و حرفه و فقر ... و امثال آن ها