جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قالی، ابوعلی

نحوی و لغوی بغدادی (قرن4)

قالی شویان

آیینی سنتی- مذهبی در مشهد اردهال

قاموس --> فرهنگ نویسی

قاموس الاعلام --> سامی، شمس الدین

قاموس الرجال

کتابی در علم رجال شیعه تألیف شیخ محمد تقی شوشتری (قرن14)

قانصوه غوری

سلطان مملوک مصر (قرن9و10)

قانع تتوی، میرعلیشیر

مورخ سندی (قرن12)

قانعی طوسی، احمد بن مسعود

شاعر خراسانی (قرن7)

قانون (1)

در علوم اجتماعی، حکم یا مجموعه ای از احکام که جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی و سیاسی جامعه، افراد خود را به پیروی از آن موظف می سازد. - در فقه و حقوق اسلامی

قانون (2)

نوعی ساز زهی

قانون، روزنامه --> ملکم خان

قانون اساسی

مجموعه اصول بنیادی یک ملت یا یک کشور یا یک جامعه سیاسی که قدرت و وظایف حکومت را معین و حقوقی را برای مردم تضمین می کند.

قانون الصور --> صادق بیگ افشار

قانون انگلیسی و اسلامی

نظامی قانونی در دادگاههای هند در زمان استعمار بریتانیا

قانون محمدی --> قانون انگلیسی و اسلامی