جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قاطیغوریاس --> مقولات

قاعده غَرَر --> غَرَر

قاعده فقهی

قاعده ای که احکام فقهی براساس آن استنباط می شود. توجه: شکل گیری و تاریخچه قواعد فقه هم مطرح شود

قاعده لاضرر/لاحَرَج --> لاضرر، قاعده؛لاحَرَج، قاعده

قاف، سوره

سوره پنجاهم قرآن

قاف، کوه

در افسانه ها و روایات اسلامی رشته کوهی که اطراف زمین را احاطه کرده است.

قافلان کوه

رشته کوهی در جنوب شرقی آذربایجان

قافله --> کاروان

قافیه

مصوت یا رشته ای از چند صامت و مصوت که در آخرین کلمه ابیات یک قطعه شعر یا در آخرین کلمه مصراعهای یک بیت تکرار شود.

قاقازان/ قاقزان --> تاکستان

قاقُله --> هِل

قالقان دَلَن

شهری تاریخی در جمهوری مقدونیه

قالقلا --> ارزروم

قالون، عیسی بن میناء

قاری مشهور مدنی (قرن2و3)

قالی

نوعی فرشینه 1- روشها 2- تاریخ - دوران اولیه - ترکیه - مصر - ایران - هند - قفقاز - اسپانیا - ترکستان 3- مجموعه های عمومی قالیهای شرقی 4- کتابشناسیها