جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قاضی طباطبائی، سید علی

معروف به "علامه قاضی" عارف ایرانی (قرن 13 - 14)

قاضی طباطبایی، محمد علی

از علما، نویسندگان و ائمه جمعه و جماعت مبارز ایران (قرن14)

قاضی عبدالجبّار بن احمد همدانی

متکلّم معتزلی ایرانی (قرن4و5)

قاضی عبدالودود صاحب

محقق و ادیب اردوزبان (قرن13و14)

قاضی عبدالوهاب

فقیه مالکی بغدادی (قرن4و5)

قاضی عسکر

در دوره صفویه عنوان کسی که به همراه دیوان بیگی به امور شرعی سپاه رسیدگی می کرد.

قاضی عِیاض بن موسی

از معروفترین محدثین و فقهای مالکی اهل مراکش (قرن5و6)

قاضی فاضل --> بیسانی، ابوعلی عبدالرحیم بن علی لخمی

قاضی قضاعی --> قُضاعی، محمد بن سلامه

قاضی کمره ای، شیخ محمد جعفر

فقیه و حکیم دوره صفوی، مؤلف تحفه سلطانی (قرن12)

قاضی محمّد

جدایی خواه مهابادی، رهبر شورشیان کردستان ایران (قرن14)

قاضی نعمان

بزرگترین فقیه اسماعیلی و بارزترین شخصیت اوایل دوره فاطمیان (قرن4)

قاضی هروی --> عبّادی، محمد بن احمد

قاطر

حیوان دورگه حاصل از خر و مادیان

قاطرجی اغلو محمدپاشا

دولتمرد عثمانی (قرن11)