جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قاضی، محمد

مترجم ایرانی (قرن15)

قاضی ابراهیم پاشا --> چَندَرَلی

قاضی ابویعلا --> ابن فراء، محمد بن حسین

قاضی ابویوسف --> ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری

قاضی القضات --> قاضی

قاضی برهان الدین --> برهان الدّین، قاضی احمد

قاضی بیضاوی --> بیضاوی، عبدالله بن عمر بن محمد

قاضی تحکیم --> داور/ داوری

قاضی جهان قزوینی

وزیر شاه طهماسب صفوی (قرن10)

قاضی خان، حسن بن منصور

فقیه حنفی اهل فرغانه (قرن6)

قاضی زاده، احمد شمس الدین

از علمای روزگار سلطان مراد سوم، صاحب حاشیه تفسیر بیضاوی (قرن10)

قاضی زاده رومی، موسی

ریاضیدان، منجم، شارح حکمة العین کاتبی و حاشیه بر شرح مطالع قطب رازی (قرن8و9) (توجه: گروه فلسفه برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت. اما فعلا امکان حذف مقاله وجود ندارد)

قاضی سعید قمی

ملقب به حکیم کوچک، از علما و حکمای شیعه امامیه (قرن12)

قاضی شهید، حُمَید بن احمد

قاضی زیدی یمنی (قرن7)

قاضی صاعد اندلسی

منجم، مورخ و مؤلف حکمی اندلس (قرن5)