جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

قاسم علی چهره گشا

رسّام مینیاتوریست، از استادان بزرگ مکتب هرات (قرن9و10)

قاسم کاهی

از شعرای فارسیگوی کابل (قرن10)

قاسم، محمود

محقق در زمینه آثار و آراء ابن رشد (قرن 15)

قاسمعلی قائنی

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن11)

قاسموف

شهری در شمال مسکو در کنار رود آکا

قاسمی گنابادی، محمد قاسم

شاعر ایرانی هم عصر با شاه طهماسب اول صفوی (قرن10)

قاسمی، احمد ندیم

شاعر، داستان نویس، ادیب، و روزنامه نگار اردو و انگلیسی زبان پاکستانی (قرن14و15)

قاسمی، جمال الدین

مفسر و فقیه و مؤلف سلفی شامی (قرن13و14)

قاسمی، محمد

نقاش مراکشی (قرن14)

قاسمیّه

خاندانی از ممالیک مصر در دوره تسلط عثمانی (قرن11-12)

قاسیون، کوه

رشته کوهی در حومه شهر دمشق

قاشان --> کاشان

قاصّ --> قُصّاص

قاصر

شهری در غرب اسپانیا دارای بقایایی از دوره تسلط مسلمانان

قاضی

نایب خلیفه در امر قضا - دوران خلفا - ایران - امپراتوری عثمانی