جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

قازدُغلیّه

از خاندانهای بزرگ ممالیک مصر در دوره تسلط عثمانی بر مصر (قرن11-13)

قاسان --> کاشان

قاسانی، علاءالدین

فقیه حنفی، صاحب "بدایع الصنایع فی ترتیب الشرایع" (قرن6)

قاسم آباد --> زوزن

قاسم ارْسلان

شاعر فارسی سرای مسلمان هندی در دربار اکبر شاه(قرن10)

قاسم آغا

سر معمار دربار عثمانی (قرن10و11)

قاسم امین

اصلاح طلب،روزنامه نگار و نویسنده مصری (قرن13و14)

قاسم انوار

شاعر و عارف ایرانی (قرن9)

قاسم بن اصبغ --> بیانی، ابومحمّد قاسم بن اصبغ

قاسم بن حسن

فرزند امام حسن مجتبی و از شهدای کربلا

قاسم بن سلام --> ابوعبید قاسم بن سلاّم

قاسم بن محمد بن ابی بکر

از فقهای سبعه (قرن1)

قاسم پاشا

از وزرای سلطان سلیمان اول (قرن10و11)

قاسم پاشا گوزلجه

وزیر عثمانی (قرن10)

قاسم پاشا، جَزَری

سردار عثمانی (قرن9)