جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

قانون مسعودی

کتابی به زبان عربی در نجوم و هیئت از ابوریحان بیرونی (قرن5)

قانون نامه

مجموعه ای از قوانین حقوقی مکتوب در عثمانی شامل: - احکام سلطان - قوانین سنجق - قوانین گروههای خاص - قوانین ادارات دولتی - قوانین عمومی

قانون، روزنامه --> ملکم خان

قانونی، ابراهیم

موسیقیدان و خوشنویس زمان سلطان حسین بایقرا (قرن9)

قانونی، رحیم

نوازنده ایرانی (قرن13و14)

قانیق، اورخان ولی

شاعر نوپرداز ترک (قرن13و14)

قاهر بالله

"محمد بن احمد" نوزدهمین خلیفه عباسی (قرن4)

قاهره

پایتخت مصر و یکی از مهمترین مراکز مذهبی، فرهنگی و سیاسی در دنیای اسلام - معماری (مساجد،خانقاهها،مقابر،رباطها،مدرسه ها،کاخهاو...) - تاریخ - شهر جدید

قاوُرد بن چغری بیگ

مؤسس سلسله سلاجقه کرمان و اولین شاه آن سلسله (قرن5)

قاوقجی، فوزی عبدالمجید

از رهبران سوری مبارزات علیه رژیم صهیونیستی (قرن14)

قاوقلو

شخصیتی نمایشی در تأتر مردمی ترکیه

قایتبای

سلطان مصر و سوریه از سلسله ممالیک برجی (قرن9)

قائد

اصطلاحی که غالباً برای برخی رده های فرماندهان نظامی مانند سردار سپاه بکار می رفته است.

قائد اعظم --> جناح، محمدعلی

قایغوسوز ابدال

عارف و شاعر ترک (قرن8و9)