جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

فاطمی، حسین

وزیر امور خارجه ایران در زمان دکتر مصدق (قرن14)

فاطمیان

سلسله ای از خلفای اسماعیلی در مصر و شمال افریقا (قرن3تا6) - هنر فاطمی

فاعل (1)

اصطلاح نحوی و دستوری

فاعل (2)

اصطلاحی فلسفی

فاکهانی، عمر بن علی

نحوی و فقیه مالکی مصری (قرن7و8)

فاکهة الخلفاء و مفاکهة الظرفاء --> ابن عربشاه، احمد بن محمد

فاکهی، عبدالله بن احمد

ادیب و فقیه شافعی مکی (قرن10)

فاکهی، محمّد بن اسحاق

مورخ مکّی و مولف اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه (قرن3)

فال --> فال گیری؛تفأل و تطیر

فال گیری

اطلاع دادن از اخبار و حوادث آینده