جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

فتحعلی حجاب

شاعر و خطاط ایرانی، استاد خط نستعلیق (قرن13)

فتحعلی خان افشار

از امرا و سرداران بزرگ افشار (قرن12)

فتحعلی خان داغستانی

وزیر اعظم شاه سلطان حسین صفوی (قرن12)

فتحعلی خان قاجار

از روسای ایل قاجار و از امرای قزلباش در اواخر عهد صفویه (قرن12)

فتحعلی شاه قاجار

دومین شاه سلسله قاجاریه (قرن12و13)

فتحه --> اِعراب

فتحی شقاقی --> شقاقی، فتحی

فتحی، حسن

مدرس و معمار مشهور مصری (قرن14) - فقط هنر مقاله دارد-

فترت

اصطلاح قرآنی - فاصله میان دوره دو پیامبر - در سالهای بعد به معنی فاصله میان دو دوره سیاسی

فتن و ملاحم --> ملاحم

فتنه

اصطلاحی در قرآن و حدیث

فتوا

اصطلاح فقهی به معنی بیان حکم خدا به وسیله فقه

فتوت نامه

عنوان رساله هایی درباره آداب فتوت

فتوح

اصطلاحی عرفانی

فتوح ابن اعثم --> ابن اعثم کوفی