جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فتحعلی خان قاجار

از روسای ایل قاجار و از امرای قزلباش در اواخر عهد صفویه (قرن12)

فتحعلی شاه قاجار

دومین شاه سلسله قاجاریه (قرن12و13)

فتح مکه، غزوه

از غزوات مهم پیامبر (ص) در سال هشتم هجرت که طی آن شهر مکه فتح شد.

فتح موصلی

از متقدمان مشایخ صوفی موصل (قرن3)

فتح نامه

اعلام رسمی پیروزی جنگی به بلاد در عثمانی

فتحه --> اِعراب

فتحی، حسن

مدرس و معمار مشهور مصری (قرن14) - فقط هنر مقاله دارد-

فتحی شقاقی --> شقاقی، فتحی

فترت

اصطلاح قرآنی - فاصله میان دوره دو پیامبر - در سالهای بعد به معنی فاصله میان دو دوره سیاسی

فتن و ملاحم --> ملاحم

فتنه

اصطلاحی در قرآن و حدیث

فتوا

اصطلاح فقهی به معنی بیان حکم خدا به وسیله فقه

فتوت نامه

عنوان رساله هایی درباره آداب فتوت

فتوح

اصطلاحی عرفانی

فتوح ابن اعثم --> ابن اعثم کوفی