جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فتح، سوره

چهل و هشتمین سوره قرآن

فتح الفتوح

جنگی میان عرب مسلمان و ایرانیان در نهاوند به سال 21 هجرت

فتح الله خان شیبانی --> شیبانی، فتح الله خان

فتح الله شیرازی

قلمدان ساز و نقاش دوره قاجاریه (قرن13)

فتح الله شیرازی

از حکیمان حوزه فلسفی شیراز که در آشنا ساختن حوزه های فرهنگی هند با فلسفه اسلامی نقش مهمی داشته است. (قرن10)

فتح المبین --> شوش

فتح بن خاقان

وزیر و ندیم متوکل عباسی (قرن3)

فتح بن محمد بن خاقان --> ابن خاقان

فتح بن یزید جرجانی

از اصحاب امام هادی (ع)(قرن2و3)

فتحپور سیکری

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند - فتحپور سیکری، کاخ: از مهمترین بناهای اسلامی شامل عمارتهای گوناگون (قرن11) - فتحپور سیکری، جامع: مسجدی از دورهءگورکانیان متعلق (قرن11)

فتح پوری، نیاز

شاعر، منتقد و داستان نویس هندی (قرن14)

فتح ذرایع --> سدّ ذرایع

فتحعلی حجاب

شاعر و خطاط ایرانی، استاد خط نستعلیق (قرن13)

فتحعلی خان افشار

از امرا و سرداران بزرگ افشار (قرن12)

فتحعلی خان داغستانی

وزیر اعظم شاه سلطان حسین صفوی (قرن12)