جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

فتح الله خان شیبانی --> شیبانی، فتح الله خان

فتح الله شیرازی

قلمدان ساز و نقاش دوره قاجاریه (قرن13)

فتح الله شیرازی

از حکیمان حوزه فلسفی شیراز که در آشنا ساختن حوزه های فرهنگی هند با فلسفه اسلامی نقش مهمی داشته است. (قرن10)

فتح المبین --> شوش

فتح بن خاقان

وزیر و ندیم متوکل عباسی (قرن3)

فتح بن محمد بن خاقان --> ابن خاقان

فتح بن یزید جرجانی

از اصحاب امام هادی (ع)(قرن2و3)

فتح پوری، نیاز

شاعر، منتقد و داستان نویس هندی (قرن14)

فتح ذرایع --> سدّ ذرایع

فتح مکه، غزوه

از غزوات مهم پیامبر (ص) در سال هشتم هجرت که طی آن شهر مکه فتح شد.

فتح موصلی

از متقدمان مشایخ صوفی موصل (قرن3)

فتح نامه

اعلام رسمی پیروزی جنگی به بلاد در عثمانی

فتح، جنبش

اولین جنبش مقاومت در فلسطین

فتح، سوره

چهل و هشتمین سوره قرآن

فتحپور سیکری

شهری در ایالت اوتارپرادش در هند - فتحپور سیکری، کاخ: از مهمترین بناهای اسلامی شامل عمارتهای گوناگون (قرن11) - فتحپور سیکری، جامع: مسجدی از دورهءگورکانیان متعلق (قرن11)