جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فال گیری

اطلاع دادن از اخبار و حوادث آینده

فالنامه

کتبی که برای گرفتن فال و جداولی برای پیش گویی آینده تنظیم می شود.

فالوده

خوردنی مخصوص تابستان

فامور --> پریشان

فانوس

نوعی وسیله روشنایی

فانون، فرانتس عمر

متفکر معاصر الجزایری (قرن14)

فانیان، ادموند

خاورشناس فرانسوی (قرن14)

فانی کشمیری، ملا محمد محسن

شاعر و صاحب دیوان شعر به فارسی (قرن11)

فاو

روستا و بندری در جنوب شرقی عراق

فایز دشتستانی

شهرت محمدعلی دشتی، شاعر دو بیتی سرای دشتستان (قرن13و14)

فائق پاشا، مسجد

مسجدی مربوط به دوره عثمانی در غرب یونان (قرن9)

فائق حسن

نقاش عراقی (قرن14)

فتّاحی نیشابوری، محمد بن یحیی

شاعر ایرانی عصر تیموری (قرن9)

فتال نیشابوری، محمد بن حسن

عالم و مفسر ایرانی (قرن5)

فتح، جنبش

اولین جنبش مقاومت در فلسطین