جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فاطمه (س)

دختر پیغمبر (ص)

فاطمه بنت اسد

مادر حضرت علی (ع)

فاطمه بنت علاء الدین السمرقندیه

فقیهه ایرانی (قرن6)

فاطمه عالیه خانم

اولین بانوی رمان نویس ترک (قرن13و14)

فاطمی، تقی

ریاضی دان ایرانی (قرن14)

فاطمی، حسین

وزیر امور خارجه ایران در زمان دکتر مصدق (قرن14)

فاطمیان

سلسله ای از خلفای اسماعیلی در مصر و شمال افریقا (قرن3تا6) - هنر فاطمی

فاعل (1)

اصطلاح نحوی و دستوری

فاعل (2)

اصطلاحی فلسفی

فاکهانی، عمر بن علی

نحوی و فقیه مالکی مصری (قرن7و8)

فاکهة الخلفاء و مفاکهة الظرفاء --> ابن عربشاه، احمد بن محمد

فاکهی، عبدالله بن احمد

ادیب و فقیه شافعی مکی (قرن10)

فاکهی، محمّد بن اسحاق

مورخ مکّی و مولف اخبار مکه فی قدیم الدهر و حدیثه (قرن3)

فال --> فال گیری؛تفأل و تطیر

فالانژ --> کتائب، حزب