جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فاضل تبتی، شیخ علی --> تبّتی، شیخ علی

فاضل تونی --> تونی، محمد حسین؛تونی، ملاعبدالله

فاضل جواد

فقیه ایرانی (قرن11)

فاضل خان، مدرسه

مدرسه معروفی در مشهد با کتابخانه ای بسیار مهم، مربوط به دوره صفویه (قرن11)

فاضل خان گروسی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن13)

فاضل خفری --> خفری، شمس الدین محمد

فاضل دربندی

فقیه اصولی شیعه و مدعی علم بر علوم غریبه (قرن13)

فاضل شرابیانی --> شرابیانی، محمد بن فضل علی

فاضل قندهاری، ملا عبدالله

از روحانیون شاعر و مجاهد شیعه افغانستان (قرن13)

فاضل لنکرانی، محمد

فقیه و از مراجع تقلید (قرن14و15)

فاضل مقداد

فقیه، متکلم و مفسّر امامی اهل حله (قرن9)

فاضل هندی، بهاء الدین محمد اصفهانی

از علمای دوره صفویه، مؤلف “عون اخوان الصفا علی فهم کتاب الشفا” (قرن11)

فاضلیه، مدرسه

مدرسه ای در قاهره که در دوره فاطمیان توسط عبدالرحیم بن علی بیسانی ساخته شده است (قرن6).

فاطر، سوره

سی و پنجمین سوره قرآن

فاطمة الزمان --> جهان آرا بیگم