جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

فاضل جواد

فقیه ایرانی (قرن11)

فاضل خان گروسی

شاعر و نویسنده ایرانی (قرن13)

فاضل خان، مدرسه

مدرسه معروفی در مشهد با کتابخانه ای بسیار مهم، مربوط به دوره صفویه (قرن11)

فاضل خفری --> خفری، شمس الدین محمد

فاضل دربندی

فقیه اصولی شیعه و مدعی علم بر علوم غریبه (قرن13)

فاضل شرابیانی --> شرابیانی، محمد بن فضل علی

فاضل قندهاری، ملا عبدالله

از روحانیون شاعر و مجاهد شیعه افغانستان (قرن13)

فاضل لنکرانی، محمد

فقیه و از مراجع تقلید (قرن14و15)

فاضل مقداد

فقیه، متکلم و مفسّر امامی اهل حله (قرن9)

فاضل هندی، بهاء الدین محمد اصفهانی

از علمای دوره صفویه، مؤلف “عون اخوان الصفا علی فهم کتاب الشفا” (قرن11)

فاضل، جواد

نویسنده و رمان نویس ایرانی، مترجم نهج البلاغه (قرن14)

فاضل، محمود

نویسنده و مترجم ایرانی (قرن14)

فاضلیه، مدرسه

مدرسه ای در قاهره که در دوره فاطمیان توسط عبدالرحیم بن علی بیسانی ساخته شده است (قرن6).

فاطر، سوره

سی و پنجمین سوره قرآن

فاطمة الزمان --> جهان آرا بیگم