جستجوی مدخل
عنوان فارسی عنوان فارسی
عنوان عربی عنوان عربی
عنوان انگلیسی عنوان انگلیسی
مدخل ها

تعدادمدخل یافت شد

فاسی، عمر بن عبدالله

فقیه و مؤلف مالکی مغربی (قرن12)

فاسی، محمّد بن احمد

مورخ مکّی و مولف کتاب شفاء الغرام باخبار البلد الحرام(قرن8و9)

فاسیه

شاخه ای از طریقت شاذلیه در مراکش (قرن 10)

فاشِر --> دارفور

فاشوده

محافظه و شهری در سودان

فاصله (1)

اصطلاحی در علوم قرآنی

فاصله (2) --> عَرُوض

فاضل آبی --> آبی، حسن بن ابی طالب

فاضل اردکانی، حسین

فقیه بزرگ امامی ایرانی (قرن13)

فاضل الدین قادری

صوفی و عالم از سلسله فاضلیه قادریه در شبه قاره هند (قرن12)

فاضل اندرونی

شاعر ترک (قرن12و13)

فاضل بیگ، حسین --> فاضل اندرونی

فاضل پاشا، مصطفی

سیاستمدار عثمانی (قرن14)

فاضل تبتی، شیخ علی --> تبّتی، شیخ علی

فاضل تونی --> تونی، محمد حسین؛تونی، ملاعبدالله