جستجوی مدخلالف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ی

مدخل ها

فارقلیط

شخصی که در انجیل به آمدن او بشارت داده شده است.

فارماسون --> فراماسونری

فارمدی، ابوعلی

صوفی و واعظ ایرانی (قرن5)

فارمر، هنری جورج

مستشرق بریتانیایی، متتبع در موسیقی عربی و اسلامی (قرن13و14)

فاروق

شاه مصر (قرن14)

فاروقی، اسماعیل راجی

مبارز و متفکر فلسطینی (قرن14)

فاروقی، عبدالرحمان بن حسین

فقیه متصوف دمشقی (قرن8)

فاروقیان

خاندانی حکومتگر در خاندیش (هند) که مدعی بودند اخلاف خلیفه عمرالفاروق بودند (قرن 8 تا اوایل قرن11)

فاریاب

ولایتی در جوزجان افغانستان

فاریابی، جبرئیل بن محمد

عالم و محدث امامی (قرن 3)