جستجوی

مدخل

تعداد553مدخل یافت شد

فیلات، داگلاس کریون

مستشرق بریتانیایی، دارای آثاری در زمینه های " دستور زبان فارسی"، " زبان هندوستانی خانگی" و نیز استاد زبان فارسی در دانشگاه کلکته (قرن14)

فیلالی --> تافیلالْت

فیل خانه --> فیل

فیلگوش --> گوشوار

فیلم --> سینما

فیلی

طایفه ای لر در ایران

فیلی، گویش --> لُری، گویش

فیلیپین، مسلمانان

مجمع الجزایر و کشوری در جنوب شرقی آسیا

فینکنشتاین، قرارداد

قرارداد بین ایران و فرانسه در زمان فتحعلیشاه

فئودوسیا --> کافا

فیّوم

ناحیه و شهری در مصر

فیّومی، احمد بن محمد

فقیه شافعی مصری (قرن8)

فیه مافیه

کتابی از جلال الدین رومی (قرن7)